กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกฎหมาย
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

๑. กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เรียงตามตัวอักษร
๒. กฎหมายลำดับรอง
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
๔. หน่วยงานผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
สำนัก/กองผู้รับผิดชอบกฎหมาย
ส่วนงานนิติการ
สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง
รายชื่อกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
รายชื่อกฎหมาย
ชื่อกฏหมาย ดาวน์โหลด
กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. ๒๔๖๓ Download PDF
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน Download PDF
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ Download PDF
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๗ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจำกองเป็นประเภทกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๖ Download PDF
2. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Update ล่าสุด) Download PDF
3. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
4. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย บัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ Download PDF
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีรถประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ Download PDF
ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ Download PDF
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
2. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
3. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
4. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
5. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
6. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
2. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
3. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ Download PDF
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ Download PDF
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ Download PDF
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียน Download PDF
คำสั่ง
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ.๒๕๕๘ Download PDF
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ Download PDF
2. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๗๙ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ยกเว้นการปฏิบัติและผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นและการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย Download PDF
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวเขาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร Download PDF
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวมอแกนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร Download PDF
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี Download PDF
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี Download PDF
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับหรือต่ออายุใบสำคัญประจำตัวให้แก่คนต่างด้าวบางกรณี Download PDF
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับในทุกเขตท้องที่นอกเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙(ยกเว้นโดยผลของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534) Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ Download PDF
2. กฎกระทรวง กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
3. กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
4. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ Download PDF
6. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
9. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ.๒๕๕๑ Download PDF
10. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
2. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ Download PDF
3. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ Download PDF
4. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
6. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
7. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
8. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
9. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
10. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนบ้านและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก Download PDF
3. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด Download PDF
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ Download PDF
2. พระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๔8) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษว่าด้วยการยื่นคำขอโอนนักโทษ และการดำเนินการรับมอบส่งมอบนักโทษ พ.ศ. 25๒9 Download PDF
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑8 (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑9 (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. ๒๕25) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. ๒๕30) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. ๒๕3๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. ๒๕3๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. ๒๕3๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. ๒๕34) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. ๒๕37) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
22. กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
24. กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
25. กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
26. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. ๒๕39) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
27. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. ๒๕4๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
28. กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. ๒๕48) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ Download PDF
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ Download PDF
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๕๓๒ Download PDF
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ Download PDF
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์ ใบเรียกเกณฑ์ หมายเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าฯ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดท้องที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครไม่ต้องมีคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล Download PDF
พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙ Download PDF
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ Download PDF
พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ Download PDF
พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ Download PDF
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
18. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
19. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕53 Download PDF
20. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕55 Download PDF
21. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
22. กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ Download PDF
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา Download PDF
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ Download PDF
คำสั่ง
1. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร Download PDF
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ Download PDF
2. กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ Download PDF
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔ Download PDF
2. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ Download PDF
3. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔) Download PDF
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
2. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ Download PDF
3. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
4. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
5. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
6. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
7. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
8. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ Download PDF
9. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
10. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
11. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ Download PDF
12. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
14. กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ Download PDF
ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓ Download PDF
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่สงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ Download PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘๘ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
2. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) Download PDF
3. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๓) Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๒๔๗๘ Download PDF
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ Download PDF
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปัองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ Download PDF
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ Download PDF
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๑ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ Download PDF
พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ Download PDF
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ Download PDF
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง การขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
3. กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๘ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ Download PDF
3. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ Download PDF
4. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตรวจบัตร Download PDF
2. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรฯ Download PDF
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) Download PDF
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ Download PDF
คำสั่ง
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรและพนักงานเจ้าหน้าที่ Download PDF
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ Download PDF
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ Download PDF
4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ Download PDF
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๒ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ Download PDF
2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
4. กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ Download PDF
5. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Download PDF
6. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ Download PDF
7. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ? พ.ศ. ๒๕๕๓ Download PDF
8. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ Download PDF
9. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
2. ข้อบังคับ ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่อง ระเบียบการสอบสวนคดีอาญา ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี Download PDF
3. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘ Download PDF
4. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒-๓ สมาคม มูลนิธิ บรรพ ๖ มรดก Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Download PDF
3. กฎกระทรวง ว่าด้วยแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
4. กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
5. กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
6. กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Download PDF
พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๔๘๓ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกลาโหม กระทรวงเศรษฐการ และกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ Download PDF
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๙ Download PDF
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ Download PDF
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ Download PDF
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ Download PDF
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ Download PDF
พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. ๒๔๙๖. Download PDF
พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
2. กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
ประกาศคณะปฏิวัติ
1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ Download PDF
2. ประกาศคณะของปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
22. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
24. กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
25. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๐7) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. ๒๕20) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. ๒๕3๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำตาม พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ Download PDF
2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง การกำหนดที่เก็บทรัพย์จำนำ Download PDF
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
3. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอน/รับโอนใบอนุญาต คำขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง Download PDF
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม Download PDF
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม Download PDF
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม Download PDF
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม Download PDF
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม Download PDF
10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถึงแก่ความตาย Download PDF
11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก และการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก Download PDF
12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม Download PDF
13. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ Download PDF
15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
16. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิด ตามมาตรา ๖๘๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Download PDF
18. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม และคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม Download PDF
19. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การฝึกรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม Download PDF
พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ Download PDF
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ Download PDF
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ Download PDF
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ Download PDF
ข้อบังคับ
1. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๖ Download PDF
2. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตาม ม. ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๕ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทย และพะม่า ตอนแม่น้ำรวก พุทธศักราช ๒๔๘๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างสยามและพะม่า ตอนแม่น้ำปากจั่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนระหว่างประเทศไทย และพะม่า ตอนแม่น้ำสาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยี่ยม พุทธศักราช ๒๔๗๙ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ Download PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ Download PDF
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ Download PDF
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๑ Download PDF
2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรีงหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการพ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
4. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
5. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
6. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
7. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
8. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
9. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
10. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
11. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
12. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
13. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
14. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
15. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
16. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
17. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
18. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
19. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
20. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
21. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
22. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
23. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
24. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
25. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
26. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
27. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
28. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
29. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
30. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
31. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
32. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
33. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
34. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
35. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
36. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
37. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
38. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
39. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
40. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
41. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
42. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
43. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
44. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
45. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
46. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
47. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
48. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
49. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
50. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
51. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
52. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
53. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พุทธศักราช ๒๕๐๙ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
6. กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
7. กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ Download PDF
9. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติและการแจ?งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้ง และการรับแจ้งเหตุในสถานบริการ Download PDF
คำสั่ง
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ Download PDF
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 581/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ Download PDF
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 146/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ Download PDF
4. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Download PDF
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ Download PDF
2. กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
3. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย พ.ศ. ๒๕๔๕ Download PDF
4. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ Download PDF
5. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด เพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับได้สัญชาติไทย Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับและหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด Download PDF
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย Download PDF
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ และบุตรหลาน ได้สัญชาติไทย Download PDF
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบการสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ Download PDF
พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ Download PDF
พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ. ๒๕๐๑ Download PDF
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ Download PDF
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ Download PDF
2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๓) Download PDF
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๒๗ เรื่อง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ Download PDF
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ Download PDF
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ Download PDF
พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙ Download PDF
พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามผู้กระทำผิดบางอย่างในทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
กฎหมายลำดับรอง
กฎกระทรวง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
2. กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ Download PDF
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
12.กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ Download PDF
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ Download PDF
ประกาศ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ Download PDF
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ Download PDF
5. ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตการค้าครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ Download PDF
คำสั่ง
1. คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๒ Download PDF
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕/๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Download PDF
3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘/๒๕๓๕ เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด Download PDF
4. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๐/๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดชนิดประเภทอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬา Download PDF
5. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๐/๒๕๑๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๕๘๔๕/๒๕๐๐ Download PDF
6. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า Download PDF
7. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ Download PDF
8. คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๙๘ เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด Download PDF
9. คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด Download PDF
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา