ยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี (ปค.พบ.) ยินดีต้อนรับ รอง ผวจ.พบ. ท่านใหม่ (ท่านที่ 3)

  • คำสั่งกระทรวงมหมาดไทยที่ 1860/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 5 ราย

  • ทั้งนี้ 1 ใน 5 คือ ให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบัน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ท่านคือ
1.นายณัฐวุฒิ เพ็ชร์พรหมศร
2.นางวันเพ็ญ มังศรี
และคำสั่งดังกล่าว ทำให้จังหวัดเพชรบุรี มีรองผู้ว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นท่านที่ 3 คือ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา