O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

5.6.2.2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา