ITA

ITA

นายชนพหล ส่งเสริม
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563

การป้องกันการทุจริต

1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

พอใจมาก
พอใจมาก 85%
ปานกลาง
ไม่พอใจ 10%
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง 5%

วิสัยทัศน์ (Vision) ผู้บริหาร

บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ อำนวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนที่/สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ โทร 0-3242-5162

สถานที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ต.คลองกระแชง อ.เมือง .เพชรบุรี 76000

Facebook . ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
E-Mail : webmaster@dopaphetchaburi.com

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา